20/03/12

MAKALAH MENGENAI TAKDIR MANUSIA


MAKALAH
TENTANG
PENGERTIAN TAKDIR MANUSIA DAN MACAM MACAM TAKDIR

1.      Pengertian Takdir
Takdir adalah ketentuan suatu peristiwa yang terjadi di alam raya ini yang meliputi semua sisi kejadiannya baik itu mengenai kadar atau ukurannya, tempatnya maupun waktunya. Dengan demikian segala sesuatu yang terjadi tentu ada takdirnya, termasuk manusia. Umat Islam memahami takdir sebagai bagian dari tanda kekuasaan Tuhan yang harus diimani sebagaimana dikenal dalam Rukun Iman. Penjelasan tentang takdir hanya dapat dipelajari dari informasi Tuhan, yaitu informasi Allah melalui Al Quran dan Al Hadits.[1]

2.      Pengertian Takdir Manusia dan Macam Macam Takdir ,
Takdir merupakan suatu ketentuan yang telah di tetapkan dan semua ketentuan untuk tidak dapat di ubah, dan apabila kita ingin mengubah maka denagn banyak berdoa dan menunaikan sebanyak banyak amal ibadah .[2]
Berikut ulasan tentang pengertian takdir manusia dan macam macam takdir, Di dalam ajaran agama Islam Takdir dibedakan menjadi dua macam yaitu takdir mbram dan tajdir mualak, antara lain :
a.     Takdir Mubram, merupakan ketentuan Allah swt  yang sudah pasti berlaku atas manusia tanpa dapat dielakkan lagi meskipun dengan ikhtiar (usaha). Firman Allah swt dalam Al Quran Surah Yunus Ayat 49 yang artinya :

Artinya :“Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidk dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak (pula) mendahuluinya.”
b.     Takdir Mualak, merupakan ketentuan Allah swt. yang mungkin dapat diubah oleh manusia  melalui ikhtiar bila Alah swt. mengijinkan.[3] Firman Allah swt. dalam Al Quran Surah Ar Ra’du Ayat 11 yang artinya: 
“Sesungguhnya Allah swt. tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya yang ada pada diri mereka sendiri….”

3.      Macam Macam Takdir
Demikian ulasan tentang takdir manusia dan macam macam takdir  ,semoga menambah keimanan di hati kita karena segala yang ada di dunia ada yang mengatur Macam-macam takdir itu antara lain :
1. At-Taqdiirul 'Aam (Takdir yang bersifat umum).
2. At-Taqdiirul Basyari (Takdir yang berlaku untuk manusia).
3. At-Taqdiirul 'Umri (Takdir yang berlaku bagi usia).
4. At-Taqdiirus Sanawi (Takdir yang berlaku tahunan).
5. At-Taqdiirul Yaumi (Takdir yang berlaku harian).[4]
1.  At-Taqdiirul 'Aam (Takdir yang bersifat umum).
Ialah takdir Rabb untuk seluruh alam, dalam arti Dia mengetahuinya (dengan ilmu-Nya), mencatatnya, menghendaki, dan juga menciptakannya.
Jenis ini ditunjukkan oleh berbagai dalil, di antaranya firman Allah Ta'ala :
"Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab (Lauh Mahfuzh) Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah". [Al-H
Dalam Shahiih Muslim dari 'Abdullah bin 'Amr Radhiyallahu 'anhuma bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
"Allah menentukan berbagai ketentuan para makhluk, 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. "Beliau bersabda, "Dan adalah 'Arsy-Nya di atas air.[5]
2. At-Taqdiirul Basyari [3] (Takdir yang berlaku untuk manusia).
Ialah takdir yang di dalamnya Allah mengambil janji atas semua manusia bahwa Dia adalah Rabb mereka, dan menjadikan mereka sebagai saksi atas diri mereka akan hal itu, serta Allah menentukan di dalamnya orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang celaka. Dia berfirman :
"Dan (ingatlah), ketika Rabb-mu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman), Bukankah Aku ini Rabb-mu. Mereka menjawab, Betul (Engkau Rabb kami), kami menjadi saksi. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Rabb)." [Al-A'raaf:172]
Dari Hisyam bin Hakim, bahwa seseorang datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam lalu mengatakan, "Apakah amal-amal itu dimulai ataukah ditentukan oleh qadha'?" Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab:
"Allah mengambil keturunan Nabi Adam Alaihissalam dari tulang sulbi mereka, kemudian menjadikan mereka sebagai saksi atas diri mereka, kemudian mengumpulkan mereka dalam kedua telapak tangan-Nya seraya berfirman, 'Mereka di Surga dan mereka di Neraka.' Maka ahli Surga dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli Surga dan ahli Neraka dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli Neraka."
3. At-Taqdiirul 'Umri (Takdir yang berlaku bagi usia).
Ialah segala takdir (ketentuan) yang terjadi pada hamba dalam kehidupannya hingga akhir ajalnya, dan juga ketetapan tentang kesengsaraan atau kebahagiaannya.
 Hal tersebut ditunjukkan oleh hadits ash-Shadiqul Mashduq (Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam) dalam Shahiihain dari Ibnu Mas'ud secara marfu':
"Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama mpat puluh hari, kemudian menjadi segumpal darah seperti itu pula (empat puluh hari), kemudian menjadi segumpal daging seperti itu pula, kemudian Dia mengutus seorang Malaikat untuk meniupkan ruh padanya, dan diperintahkan (untuk menulis) dengan empat kalimat: untuk menulis rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagia(nya)."[6]
4. At-Taqdiirus Sanawi (Takdir yang berlaku tahunan).
Yaitu dalam malam Qadar (Lailatul Qadar) pada setiap tahun. Hal itu ditunjukkan oleh firman Allah Ta'a Ad-Dukhaan: 4]

"Pada malam itu turun para Malaikat dan juga Malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar." [Al-Qadr: 4-5]
Disebutkan, bahwa pada malam tersebut ditulis apa yang akan terjadi dalam setahun (ke depan,-ed.) mengenai kematian, kehidupan, kemuliaan dan kehinaan, juga rizki dan hujan, hingga (mengenai siapakah) orang-orang yang (akan) berhaji. Dikatakan (pada takdir itu), fulan akan berhaji dan fulan akan berhaji. Penjelasan ini diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma, demikian juga al-Hasan serta Sa'id bin Jubair. [7]
5. At-Taqdiirul Yaumi (Takdir yang berlaku harian)
Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
4 ¨@ä. BQöqtƒ uqèd Îû 5bù'x© ÇËÒÈ
"Setiap waktu Dia dalam kesibukan." [Ar-Rahmaan: 29]
Disebutkan mengenai tafsir ayat tersebut: Kesibukan-Nya ialah memuliakan dan menghinakan, meninggikan dan merendahkan (derajat), memberi dan menghalangi, menjadikan kaya dan fakir, membuat tertawa dan menangis, mematikan dan menghidupkan, dan seterusnya.[8]DAFTAR PUSTAKA

1.      A'laamus Sunnah, al-Mansyuurah.
2.      Abu Muhammad Herman, Macam-Macam Takdir, blogger, 2009
3.      Ibnu Baz al-Waasithiyyah, kitab al-Aqiidah al-Waasitiyyah,
4.      Kitab H.R. Muslim, (VIII/51).
5.       Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd, Al-Iimaan bil Qadhaa wal Qadar (Penerbit: Pustaka Ibnu Katsir,)2009
6.      Syaikh al-Albani,  H.R  Ibnu Abi 'Ashim dalam as-Sunnah,
7.      Tafsiir al-Qur-aanil Azhiim dan Fat-hul Qadiir
8.      Zaadul Masiir dan Ibnu Katsir,DAFTAR ISI
Kata Pengantar       ..............................................................................................
Daftar Isi  ....................................................................................
1.      Pengertian Takdir   ..............................................................................................
2.      Pengertian Takdir Manusia dan Macam Macam Takdir ,...............................
3.      Macam Macam Takdir........................................................................................
4.      Kesimpulan............................................................................................................
5.      Saran            .........................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA[1] Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd,Al-Iimaan bil Qadhaa wal Qadar (Penerbit: Pustaka Ibnu Katsir,)2009
[2] Abu Muhammad Herman, Macam-Macam Takdir, blogger, 2009
[3] Abu Muhammad Herman, Macam-Macam Takdir, blogger, 2009
[4] Menurut Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd
[5] Kitab H.R. Muslim, (VIII/51).
[6] Syaikh al-Albani,  H.R  Ibnu Abi 'Ashim dalam as-Sunnah,

[7] Zaadul Masiir dan Ibnu Katsir
[8] Tafsiir al-Qur-aanil Azhiim dan Fat-hul Qadiir,

Reaksi:

0 komentar:

Poskan Komentar